Regulamin

Regulamin Finansomierz.pl (K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o.)

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Finansomierz.pl (Serwis) oraz warunki świadczenia przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług.

 2. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.

 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i telefonu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W przypadku przeglądarki Internet Explorer do poprawnego działania Serwisu zalecana jest wersja 9.0 lub wyższa.

 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także cookies.

 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Definicje

 1. K2 Media S.A.– spółka K2 Media S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000065596, REGON 016617969, NIP 527-23-42-036

 2. K2 Search Sp. z o.o. - K2 Search Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296927, NIP 521-34-72-381

 3. Kalkulacja – bezpłatna usługa polegająca na wypełnieniu danych przez Użytkownika kończąca się wyświetleniem Tabeli Wynikowej z ofertami firm ubezpieczeniowych.

 4. Regulamin –niniejszy regulamin.

 5. Serwis – prowadzony przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. pod adresem internetowym finansomierz.pl serwis internetowy promuje, reklamuje i porównuje oferty ubezpieczycieli, kredytodawców, pożyczkodawców i agentów, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów

 6. Użytkownik –użytkownik Internetu korzystający z Serwisu.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.

 2. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość m.in.:

  • uzyskania informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ubezpieczeniowe,

  • porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych

  • zakupu ubezpieczenia poprzez aplikacje: Kup online, Zamów rozmowę, Zapisz i Wysłania Kalkulację na adres e-mail

 3. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

 6. Przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego Auto Casco (AC) w szczególnych przypadkach Użytkownik jest zobowiązany udać się pod wskazane przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. miejsce gdzie zostaną wykonane oględziny i zdjęcia pojazdu oraz dokumentów (dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy).

 7. Dane dotyczące produktów ubezpieczeniowych umieszczane w Serwisie pochodzą od towarzystw i agencji ubezpieczeniowych. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Dane przedstawione w serwisie do chwili potwierdzenia ich przez Konsultanta bądź towarzystwo ubezpieczeniowe nie stanowią oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego.

 8. Zakup ubezpieczenia odbywa się na warunkach określonych przez Konsultanta, towarzystwo ubezpieczeniowe lub agencje ubezpieczeniową

 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem ubezpieczenia zamieszczonym w Serwisie, wiążące dla Użytkownika są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostarczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z polisą. Do zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy Użytkownikiem a towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o.dochodzi zawsze na zasadach określonych we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 10. Stroną właściwą ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia jest wyłącznie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia.

 11. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu Usług przy użyciu Serwisu, a w przypadku korzystania z Usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym logotypy i treści zamieszczone w Serwisie, a także do układu kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Finansomierz, przysługują K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.

Ochrona prywatności

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług jest Finansomierz Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być przekazane K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o.w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie.

 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Finansomierz Sp. z o.o., a także związanych ze świadczeniem usług przez towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ubezpieczeniowe.

 4. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.

 5. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt. 1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt. 1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym, agencjom ubezpieczeniowym lub podmiotom wykonującym na zlecenie K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Finansomierz Sp. z o.o..

 7. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Finansomierz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 8. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

 9. Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. oraz K2 Search Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44A, PLATINIUM 5, 02-672 Warszawa, jako Administratorzy Danych ujawnionych w serwisie finansomierz.pl (dalej: serwis) informują, iż pozostawione w serwisie dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu rejestracji i korzystania z serwisu na zasadach określonych w regulaminie. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy ujawnione dane osobowe mogą być przetwarzane także dla prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, jeżeli przetwarzanie nie będzie prowadziło do naruszenia praw i wolności Użytkownika serwisu.

Po udzieleniu niezależnych zgód dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach w nich określonych w tym: w celach marketingowych K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. oraz K2 Search Sp. z o.o. realizowanych w preferowanych przez Użytkowników formach (via wiadomość e-mail/kontakt telefoniczny), oraz w celu udostępnienia danych Partnerom serwisu w celu przedstawienia indywidualnej oferty, jak również na podstawie udzielonej zgody w celach marketingowych Partnerów serwisu.

Pełna lista partnerów dostępna jest: www.k2.pl.

Ujawnione dane osobowe na postawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) mogą zostać powierzone Spółkom z grupy K2. Struktura Grupy K2 znajduję się tutaj.

 Dane osobowe bez zgody Użytkowników serwisu nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, jak również prawo do odwołania udzielonej zgody poprzez kontakt pomoc@system3.pl. Zgody udzielane są dobrowolnie.

Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Serwisu

 1. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu związanych z porównywaniem produktów oraz możliwością dokonania zakupu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, pod adresem firmy K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@system3.pl

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

 6. K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad produktów ubezpieczeniowych bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy polisy, należy kierować bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego lub agencji ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie oraz logujących się w Serwisie Finansomierz także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Finansomierz nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Finansomierz oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w pkt. 1.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopad 2016 r..

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Finansomierz.pl

Serwis umożliwia Użytkownikowi zakończenie procesu zakupu ubezpieczenia według jednej z następujących procedur:

 1. Kup online – bezpłatna usługa powodująca przekierowanie Użytkownika do serwisu towarzystwa ubezpieczeniowego celem zakupu polisy na warunkach i za cenę tam podaną wraz z dokonaniem płatności online za polisę

 2. Zamów rozmowę – bezpłatna usługa która umożliwia Użytkownikowi przekazanie do K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. zamówienia na rozmowę z Konsultantem, przy czym takie zamówienie, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na telefoniczny kontakt K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. lub podmiot trzeci

 

Najnowsze arykuły

Ubezpieczenie OC i AC – dowiedz się, jak wyliczyć składkę

Udało nam się kupić wymarzony samochód, zarejestrowaliśmy go, trzymamy w ręce kluczyki i nie możemy się doczekać, by usiąść za kierownicą. Od legalnego rozpoczęcia wielkiej przygody z nowymi czterema kółkami dzieli nas już tylko kwestia ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC i AC przydaje się znacznie częściej niż może się to wydawać początkującym kierowcom.

Czytaj więcej »

„Mam umowę na czas określony. Czy mam szansę dostać kredyt hipoteczny?” Podpowiadamy.

W Polsce bardzo często mamy do czynienia z formami zatrudnienia innymi niż tradycyjna umowa o pracę na czas nieokreślony. Dla osób starających się o kredyt hipoteczny mamy dobrą wiadomość – mając umowę o pracę na czas określony również możemy liczyć na pozytywną decyzję banku, choć należy się liczyć z obostrzeniami oraz długim i wymagającym procesem weryfikacji zdolności kredytowej

Czytaj więcej »

Kupiłeś używane auto? Sprawdź, jakich formalności związanych z ubezpieczeniem samochodu musisz dopełnić, by móc wyjechać na drogę

Zakup używanego auta to świetny sposób na obniżenie jego kosztu. Większość świeżo upieczonych kierowców zaczyna swoją przygodę z motoryzacją właśnie od używanego pojazdu, a wielu z nas prowadzi samochody z drugiej ręki praktycznie przez całe życie. Taki zakup wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności, również tych związanych z ubezpieczeniem samochodu.

Czytaj więcej »

Kategorie

Bank BPH
Alior Bank
Bank Pekao
Bank PKO BP
Bank Millenium
mBank